Mang thai là thiên chức vô cùng thiêng liêng của một người phụ nữ, bởi thế mà dù cho họ có trải qua bao